Carbamylcholine Chloride

Carbamylcholine Chloride

Carbamylcholine Chloride

Purity: >99.0%(T)

Synonyms:

  • Carbachol
  • (2-Carbamoyloxyethyl)trimethylammonium Chloride
  • Choline Chloride Carbamate

Inquiry